Nyheter

Årsstämma 25 april kl 13.00 för Glasrikets Skatter

30 mars, 2020

Andelsägarna i den ekonomiska föreningen Glasrikets Skatter i Orrefors kallas härmed till ordinarie föreningsstämma avseende 2019 års verksamhet.

Dag:    Lördag den 25 april 2020
Tid:      Klockan 13.00-14.00
Plats:  Konferensrummet i Orrefors Museum

Begränsat program pga coronaviruset

Styrelsen för Glasrikets Skatter vill i dessa tider ta sitt samhällsansvar och så långt som möjligt minimera smittspridningen. Samtidigt har vi lagkrav på att ordinarie årsstämma måste genomföras, samt att den ska äga rum på orten där föreningen har sitt säte. Styrelsen har därför i år beslutat att begränsa programmet och avhandlar i år enbart de nödvändiga formella frågorna, men vi hoppas kunna återkomma kring roligare delar av vår verksamhet efter sommaren. Vi ber också alla andelsägare att noga överväga sitt deltagande. Om man vill göra sin röst hörd i sin frånvaro så går det bra att ge fullmakt till en annan andelsägare.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt valberedningens förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga här på vår hemsida senast två veckor före årsstämman.

Arsredovisning for rakenskapsaret 2019

För att hantera våra åtaganden som styrelse men samtidigt minimera fysiska möten, bifogas härmed slutversionen på ÅR 2019. Alla styrelsemedlemmar har digitalt bekräftat sin delaktighet och gett sitt godkännande. Fysisk underskrift av ÅR 2019 kommer att ske vid nästa ordinarie styrelsemöte.

Dagordning för stämman

 1. Välkomnande av ordförande och mötets öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman
 5. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut i anledning av föreningens vinst
 11. Val av ordförande för föreningen
 12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av revisorer och suppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor
 16. Avslutning

Valveredningens förslag till beslut: 

Ordinarie   

Ann Häljesgård omval 2 år
Kia Lindahl omval 2 år
Gert Hultman omval 2 år
Magnus Silfverhielm omval 2 år
Nils-Erik Gustafsson kvarstår
Björn Arvidsson fyllnadsval 1 år
Sara Lennartsson kvarstår
Ingemar Andersson kvarstår
Lars Gunnar Hellström kvarstår

Ersättare

Willy Molinder omval 2 år,  Christer Wedell omval 2 år, Brith Louise Fagerstrand kvarstår,  Fredrik Önnerfors kvarstår

Revisor

Karin Heideman omval 1 år

Revisorssuppleant

Christian Johansson omval 1 år

Valberedning

Gunnel Holmér nyval 1 år sammankallande, Roland Larsson omval 1 år, Lars Andersson omval 1 år, Mikael Svanström omval 1 år