Om oss

Stadgar

Stadgar för Glasrikets Skatter Ekonomiska Förening

Antagna 2009-03-23

1. Föreningens namn

Föreningens företagsnamn (firma) är Glasri­kets Skatter Ekonomiska Förening.

2. Ändamål och verksamhet

Den ekonomiska föreningen Glasrikets Skatter (ekf-GS) syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ta tillvara på den unika historiken, arvet och entreprenörskapet som finns i glasriket samt bevara den tradition av konstglassamling som utvecklats under århundrade.

Detta ska ske genom att den (ekf-GS) förvärvar och bevara den unika glasskatt som finns samlade på olika bruk i Småland med syfte att undvika splittring av unika samlingar och ett oersättligt kulturarv.

Vidare ska den (ekf-GS) verka för att aktivera slumrande tillgångar med stora och unika nationella och kulturella värden som kan skapa nya kundvärde för flera intressenter. Genom en ökad tillgänglighet och exponering av glasskatterna ska detta bidra till att öka goodwillen for Småland och glasriket.

Medlemmarna deltar i föreningen så som konsumenter.

3. Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Orrefors, Nybro kommun.

4. Medlemskap

Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person som delar föreningens mål och förbinder sig att följa föreningens stadgar och beslut, samt som antas komma att, som medlem, bidra till förverkligandet av föreningens mål. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen och ska vara försedd med sökandes egenhändiga underskrift. Beslut om medlemskap eller avslag beslutas av styrelsen.

5. Medlemsinsats

Glasrikets Skatter Ekonomiska Förening finansieras genom utgivande av andelar samt genom egenintäkter, bidrag från privata företag och organisationer, samt olika projekt- och verksamhetsstöd.

Nominellt värde är 10 000:- SEK per andel. Nominellt värde på andelarna kan ändras genom styrelsebeslut. Någon begränsning av tecknade av antal andelar finns för närva­rande inte.

6. Medlemsutträde

Medlem äger rätt att överlåta andel till annan ägare efter anmälan till och godkän­nande av styrelsen.

7. Medlemsuteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar föreningen eller motarbe­tar föreningens intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma genom att anmäla detta till styrelsen inom tre månader från det att meddelandet om uteslutning avsänts till honom/henne. Medlem som blivit utesluten ur föreningen, får inte fram till avgången delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Utesluten medlem äger ej rätt att återfå sin insats.

8. Styrelsen

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen består av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter och lägst två (2) och högst fyra (4) suppleanter. Styrelse och suppleanter väljs på två år, dock att halva styrelsen vid första styrelsevalet utses på ett år. Styrelsen ska senast den 28 februari lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

9. Revisorer

Föreningsstämman ska välja en (l)  revisor samt en (l) suppleant for dessa. Dessa väljs för tiden fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma. Revisorerna ska verkställa revision samt avge revisionsberättelse före utgången av mars månad.

10. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas förutom av sty­relsen, av Ordföranden och Föreningsdirek­tören gemensamt, samt har Föreningsdirektören rätt att teckna firma för den löpande förvaltningen.

l l. Överskottets fördelning

Uppkommer överskott ska detta avsättas till en investeringsfond sedan i lag föreskriven avskrivning skett, eller överföras i ny räkning för kommande verksamhetsår.

12. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.

13. Föreningsstämma, medlemsmöte 

Föreningsstämman (årsmötet) är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie stämma hålles årligen senast under april månad.

Efter beslut av styrelsen, revisorerna eller om minst 1/10 av medlemmarna så skriftligen begär ska extra stämma utlysas for visst bestämt ändamål. Vid föreningsstämma är varje medlem, vilken inte uppsagt sig till utträde eller uteslutits, och som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen, röstberättigad och har en röst. Kallelse till föreningsstämma ska ske tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra förenin­gs-stämma. Kallelsen till ordinarie föreningsstämma ska ske via brev eller e-post till medlemmarna. Vid den ordinarie stämman ska följande ärenden behandlas:

l . Val av ordförande, sekreterare och två jus­teringsmän tillika rösträknare för stämman.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.
9. Val av ordförande för föreningen.
10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
11 . Val av revisorer och suppleanter.

14. Meddelanden

Andra meddelanden än kallelser till föreningsstämman ska lämnas till medlemmarna via föreningens anslagstavla. Från 2019 digital anslagstavla via hemsidan www.orreforsmuseum.se.

15. Motioner

Motioner till föreningsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den sista mars.

16. Stadgeändring

Ändringar av dessa stadgar sker i enlighet med 7 kap§§ 14 och 15 i lagen 1987:667 om  ekonomiska föreningar.